Hannas stuga byamuseum

Hannas stuga, Gerby-Vesterviks hembygdsmuseum.

Stugan byggdes 1897-1898 och har fått sitt namn efter tvätterskan Johanna Gädda.
Hon bodde i stugan då hon gifte sig med Alfred Gädda från Söderudden. Hennes föräldrar (Karl-Johan Carlsson-Ehn och Johanna Abrahamsdotter Lithén från Singsby) hade sitt hus vid samma gårdsplan. Man kan ännu se lämningarna efter källargropen och stenfoten längs med stenröset mot grannarna. Tomten är högt och vackert belägen och brunnen var en gång i tiden en av de bästa i byn.

Hannas man och son emigrerade till Amerika. Själv fick hon reda sig bäst hon kunde, "amerikaänka" som hon var. Hanna blev bykerska i likhet med många andra Vestervikkvinnor. På den tiden var det ovanligt att kvinnor på landet kunde försörja sig själva genom arbete. Dessa förutsättningar fanns i och med att staden fanns i närheten och att man knöt kontakter med de borgare som behövde tvätterskor tack vare villabebyggelsen i skärgården. Ytterligare en förutsättning var byträsket med sitt mjuka vatten.

Hanna dog 1937. Hon var sängbunden de två sista åren av sitt liv. Efter kriget bodde några karelare i stugan för en tid.

Efter Hannas son Anselms död fick Gerby-Västervik hembygdsförening överta huset och arrendera marken. Stugan renoverades och är i dag föreningens hembygdsmuseum. Sedan 1989 har man årligen firat Hanna med flagghissning och program vid stugan på Johannadagen den 21 juli.
Åren 2002-2003 ordnades den vandrade teaterpjäsen Hanna 1914. På sommaren 2010 ordnades också en dramatiserad byavandring om kring Hannas stugan. En byavandring genom 30-talets Vestervik ordnades 2017.

Museistugan är tillgänglig för allmänheten och vill man göra ett besök kan man kontakta hembygdsföreningens styrelsemedlemmar.

Se även våra facebook-sidor :)

Hannas stuga, Gerby-Vestervikin kotiseutumuseo

 

Tämä talo rakennettiin 1897-98 ja on on saanut nimensä pesijätär Johanna Gäddan mukaan. Hän asui talossa mennessään naimisiin Söderuddenista kotoisin olevan Alfred Gäddan kanssa. Johannan vanhemmilla (Karl-Johan Carlsson-Ehn ja Johanna Abrahamintytär Lithén) oli oma talo samalla pihamaalla.

Talon kellarikuopan ja kivijalan jäännökset sekä kiviaitaa voi vieläkin nähdä.
Tontti on korkea ja kauniilla paikalla ja pihan kaivo oli aikoinaan yksi kylän parhaista.

Hannan mies ja poika muuttivat Amerikkaan. Hanna itse koetti selviytyä niin hyvin kuin taisi, "amerikanleski" kun oli. Hannasta tuli pyykkäri kuten monista muistakin Västervikin naisista. Noihin aikoihin oli epätavallista, että naiset pystyivät omalla työllään elättämään itsensä maaseudulla. Västervikissä tämä kuitenkin toteutui, koska kaupunki oli niin lähellä ja naiset solmivat kontakteja saariston huviloissa asuviin porvareihin, jotka tarvitsivat pesuapua. Lisäksi kylän lampi ja sen pehmeä vesi loivat hyvät edellytykset pyykkäämiselle.

Hanna kuoli vuonna 1937. Viimeiset kaksi elinvuottaan hän oli vuoteenomana.
Sodan jälkeen tuvassa asui jonkin aikaa karjalaisia.
Hannan ja Anselmin kuoleman jälkeen Gerby-Västervikin kotiseutuyhdistys sai talon haltuunsa ja vuokrasi tontin. Tupa kunnostettiin ja nykyään se toimii yhdistyksen kotiseutumuseona.


Vuodesta 1989 Hannaa on juhlittu Johannanpäivänä 21. heinäkuuta liputuksella. Lisäksi tuvalla on järjestetty ohjelmaa. Vuosina 2002-03 järjestettiin myös vaeltava teatteriesitys Hanna 1914. Kesällä 2010 järjestettiin dramatisoitu kävelyretki Hannan tuvan ympäristössä.

Tupa on kaikkien käytettävissä. Tuvan käytöstä voit kysellä kotiseutuyhdistyksestä.

Katso meidän facebook-sivut :)

Gerby-Vestervik local village museum Hannas stuga.

The cottage was built in 1897-1898 and is named after the laundress Johanna (Hanna) Gädda. Gädda is Swedich for Pike.

Hanna lived in the cottage when she married Alfred Gädda from Söderudden. Her parents (Karl-Johan Carlsson-Ehn and Johanna Abrahamsdotter Lithén from Singsby) had their house in the same yard. One can still see the remains of the basement pit and stone base along with the stone marker against the neighbors. The plot is high and beautifully situated and the well was once one of the best in the village (some say it still is..).

Hanna's husband and son emigrated to America. She had to cope the best she could, the "amerikaänka" (America-widow) that she was. Hanna was a laundress in common with many other Vestervik women. At that time it was unusual for women in the country to support themselves through work. The city of Vaasa was nearby and they established contacts with the citizens who needed laundry services thanks to the villa settlement in the archipelago. A further condition was Byträsket (a small lake in Vestervik) with its soft water.

Hanna died in 1937. She was bedridden for the last two years of his life. After the war, there lived some Karelians in the cottage for some time.

After Hannah's son Anselm's death, Gerby-Vestervik homestead association took over the house and started to lease the land. The cottage was renovated and today is the association's local history museum. Since 1989, annually celebrated Hanna with flag raising and programs at the cottage on Johanna’s name day 21st of July.

In 2002-2003 there was organized a stage play Hanna 1914. In the summer of 2010 there a also dramatized byavandring (village hiking) to interesting places around Hannah's cottage.

Hanna’s cottage available to the public. You can contact homestead association board members.

See also our facebook pages :)

Anselm emigrerade till USA år 1923.
Johanna Gäddas son Anselm deltog i frihetskriget och förärades 1918 en minnesmedalj för hans medverkan.
En bild på Edvard Anselm Gäddas grav i Milo, Maine, USA. Han använde efternamnet Carlson i USA, antagligen efter hans morfar som hette Karl-Johan Carlsson-Ehn.
Facebook page cannot be shown. Please check marketing cookie consent and browser's privacy settings.